Πληροφορίες

Το πρόγραμμα EP4U είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει ως στόχο να επικοινωνήσει τις δραστηριότητες του Ευρωκοινοβουλίου και να προωθήσει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το πρόγραμμα EP4U προβάλει το Ευρωκοινοβούλιο μέσα από τη τηλεόραση, το διαδίκτυο και το ραδιόφωνο.
Το πρόγραμμα έχει πέντε βασικούς στόχους:1)την προώθηση και την κατανόηση της ταυτότητας και του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου, 2) να επικοινωνήσει την συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου σε καίρια ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, 3) τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με το Ευρωκοινοβούλιο, 4) να αυξήσει την ευαισθητοποίηση της νεολαίας σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωκοινοβουλίου, και 5) να δημιουργήσει τις οδούς μέσω των οποίων οι 6 θεματικές ενότητες θα προβάλλονται.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος το EP4U προβάλλει έξι θεματικές ενότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Κάθε μήνας αφιερώνεται σε μία θεματική ενότητα, αυτές είναι:
1) Ιανουάριος 2017: Ενιαία Ψηφιακή Αγορά
2) Φεβρουάριος 2017: Τρομοκρατία
3) Μάρτιος 2017: Δικαιώματα Γυναικών και Ισότητα φύλου
4) April 2017: Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια τροφίμων
5) May 2017: Πολιτισμική Διαφορετικότητα
6) June 2017: Προσφυγικό
Όλες οι θεματικές ενότητες λαμβάνουν υπόψη τα σημαντικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη.